7 ประเภทของคน

ในกลุ่มจตุสดมภ์เราจะเห็นว่าธาตุประจำตัวซึ่งเป็นธาตุโลหะถูกล้อมรอบด้วยธาตุอื่นๆ อีก 7 ธาตุ และแต่ละธาตุเหล่านี้ไม่เพียงแต่ จะเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาเท่านั้น แต่ยังแท่นคุณสมบัติบางประการของเจ้าชะตาตัวย คุณสมบัติ เหล่านี้จะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะท่าทาง บุคลิก ทัศนคติ และทิศทางด้านอาชีพการงาน คุณสมบัติเหล่านี้ถูกสรุปลงมาเป็นแง่มุมต่าง ๆ 5 ประเภท คือ ทรัพยากร มิตรสหาย สติปัญญา อำนาจ และเงินทอง และแง่มุมทั้ง5 นี้ยังสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยหลักความสัมพันธ์ระหว่างราตุทั้งห้ากับธาตุประจำตัวตามวงจรกำเนิดและวงจรทำลาย

 

ทรัพยากร คือธาตุที่ให้กำเนิดธาตุประจำตัว ดังนั้นเมื่อธาตุประจำตัวเป็นธาตุโลหะ ธาตุทรัพยากรในตัวอย่างนี้จะต้อง เป็นธาตุดิน ทรัพยากรคือทุกสิ่งที่ส่งเสริมเกื้อหนุนชีวิตของบุคคล ได้แก่ อาหาร ยา เสื้อผ้า บ้าน และยังหมายรวมถึง ทรัพยากรที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้และการศึกษา ความคิด

 

สติปัญญา  คือธาตุที่ธาตุประจำตัวผลิตออกมา ในกรณีนี้คือธาตุน้ำ เพราะธาตุประจำตัวคือธาตุโลหะ สติปัญญาคือ การแสดงออก ความสามารถ ลักษณะการแสดงออกถึงความดึงดันของบุคคล

 

เงินทอง  คือธาตุที่ถูกกำราบโดยธาตุประจำตัว เมื่อธาตุประจำตัวเป็นธาตุโลหะ ดังนั้นเงินสำหรับคนธาตุโลหะคือ ธาตุไม้ เงินคือความมั่งคั่ง ที่ดิน ทรัพย์สิน ธุรกิจ

 

อำนาจ  คือธาตุที่ชนะธาตุประจำตัว ในตัวอย่างนี้ ธาตุโลหะซึ่งเป็นธาตุประจำตัวถูกกำราบโดยธาตุไฟ ดังนั้นธาตุไฟ จึงแทนอำนาจของเจ้าชะตา ธาตุแห่งอำนาจหมายถึงสถานะ ตำแหน่ง วินัย กฎหมาย เจ้านาย องค์กร กฎระเบียบที่เรา ต้องปฏิบัติตาม

 

มิตรสหาย - คือธาตุเดียวกับธาตุประจำตัว ดังนั้นธาตุโลหะจึงเป็นมิตรสหาย ในทางปฏิบัติ เพื่อนจะหมายถึงเพื่อนร่วมงาน คนที่อยู่ในสถานะเดียวกัน แต่ในแง่ลบจะมีความหมายถึงคู่แข่งและศัตรูได้ด้วย

 

การเข้าใจแง่มุมทั้ง 5 ซึ่งแทนด้วยธาตุต่าง ๆ ทั้งห้าในชุดจตุสดมภ์นี้ทำให้เราสามารถระบุความหมายของธาตุทั้งหลาย ที่อยู่รอบธาตุประจำตัวได้อย่างชัดเจน ชุดของจตุสดมภ์มีสองระดับ กิ่งสรรค์อยู่ข้างบน ก้านดินอยู่ข้างล่าง เมื่อเราตรวจสอบ คุณสมบัติของบุคคลตามหลักจตุสดมภ์ เราจะดูคุณสมบัติที่แสดงอยู่บนกิ่งสวรรค์เป็นลักษณะภายนอกของบุคคล ส่วนธาตุในตำแหน่งก้านดินถือเป็นคุณสมบัติที่ซ่อนเร้น

 

คราวนี้เราลองมาดูกันทีละอย่าง เริ่มที่กิ่งสวรรค์ก่อน ธาตุแรกที่แลดงอยู่บนสดมภ์ปีคือธาตุไฟ เนื่องจากไฟกำราบธาตุประจำตัว ไฟจึงเป็นอำนาจ ดังนั้นเจ้าชะตาก็จะเป็นคนวางอำนาจอย่างชัดเจนและถือเรื่องระเบียบวินัยเป็นสำคัญ

 

ธาตุที่สองบนตำแหน่งกึ่งสวรรค์ของสดมภ์เดือนคือธาตุไม้ซึ่งแทนด้านเงินทอง เจ้าชะตาไม่เพียงแต่จะมีอำนาจเท่านั้น  แต่ยังสามารถประกอบกิจการได้ด้วย อย่างไรก็ตามต้านเงินทองที่เป็นธาตุไม้นี้ถูกล้อมรอบด้วยธาตุไฟจำนวนมาก และธาตุไฟที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะกลืนกินธาตุไม้ไปเกือบทั้งหมด ลักษณะเช่นนี้บ่งขี้ว่าอำนาจมีความสำคัญมากกว่าด้านเงินทองและแม้ว่าจะประกอบกิจการ เงินทองก็ใช้เพื่อส่งเสริมอำนาจของเจ้าชะตา

 

สดมภ์วันคือธาตุประจำตัวของเจ้าชะตา ส่วนธาตุสุดท้ายของแถวบนคือสดมภ์ยามซึ่งเป็นธาตุน้ำ ธาตุน้ำคือธาตุด้านสติปัญญา ความก้าวร้าว ธาตุน้ำที่อยู่ในสดมก็ยามนี้แลดงว่าคุณสมบัติต้านความก้าวร้าวของเจ้าชะตาจะไม่เห็นในทันที

เมื่อคุณพบคนแบบนี้ครั้งแรก คุณจะเห็นธาตุไฟก่อนซึ่งหมายถึงสถานะและระเบียบวินัย จนกว่าคุณจะได้รู้จักคนคนนั้นสักระยะ คุณจึงจะรู้ว่าเขามีคุณสมบัติด้านความก้าวร้าวเกินกว่าที่คาดไว้

 

ตอนนี้เราลองมาตรวจสอบก้านดินกันบ้าง มีราตุดินสองตำแหน่งและธาตุไฟสองตำแหน่ง ธาตุไฟมีความแข็งแกร่งและ ส่งเสริมธาตุไฟที่ปรากฏบนกิ่งสรรค์ ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าธาตุด้านอำนาจเด่นชัดและแข็งแกร่งมาก ธาตุดินทั้งสอง ตำแหน่งแทนทรัพยากรของเจ้าชะตา คือปัจจัยด้านการศึกษา ความคิดความอ่าน แล่ะความเป็นคนหัวโบราณเห็นได้ชัดว่าเจ้าชะตามีอำนาจเป็นปัจจัยที่เด่นและแข็งแกร่งที่สุดในจตุสดมภ์ของเขา ดังนั้นทิศทางด้านอาชีพการงานที่เหมาะสม

ที่สุดควรจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอำนาจซึ่งจะหมายถึง กฎหมาย การเมือง ตำรวจ การทหาร ธาตุไฟยังสื่อถึงระเบียบวินัย และธาตุดินสื่อถึงความรู้และการศึกษา การมีธาตุไฟและธาตุดินที่แข็งแกร่งมากๆ จะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนมีระเบียบและหัวโบราณ และธาตุน้ำที่ปรากฏขึ้นมาในสดมภ์ยามบ่งชี้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนก้าวร้าวด้วย

 

การตีความหมายธาตุต่าง ๆ ของบุคคลในจตุสตมภ์ออกเป็น 5 แง่มุมของชีวิตจะทำให้เราสามารถสืบค้นลักษณะท่าที และทิศทางด้านอาชีพของเจ้าชะตาได้ ธาตุที่มีอิทธิพลและปรากฎขึ้นบนกึ่งสวรรค์มักบ่งขี้ถึงแง่มุมด้านอาชีพหลักของเจ้าชะตา

 

ในกรณีนี้ เจ้าชะตาเป็นคนแสดงความมีอำนาจที่แข็งแกร่งดังนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจบารมี หากธาตุเด่นที่แสดงอยู่ในกิ่งสวรรค์ของสดมภ์ปีและสดมภ์เดือนเป็นด้านเงินทอง เจ้าชะตาก็ควรจะเป็นนักธุรกิจ หากธาตุที่ปรากฎเป็นด้านทรัพยากรเขาก็ควรเป็นนักวิชาการ และในกรณีที่ธาตุที่ปรากฎเป็นต้านสติปัญญา เจ้าชะตาก็ควรจะอยู่ในข่ายอาชีพที่ใช้ความชำนาญอาจเป็นศิลปิน หรือแม้แต่นักแสดง

 

มาถึงขั้นนี้ ตัวอย่างของจตุสดมภ์ที่เรากำลังตรวจสอบกันอยู่เป็นของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา จอร์จ ดับเบิลยู บุช นั่นเอง

 
Visitors: 168,280