6 ธาตุประจำตัว

การวิเคราะห์โชคชะตาจากขั้นพื้นฐานทีละขั้น ยกตัวอย่างจตุสดมภ์แห่งโชคชะตาสำหรับผู้ชายที่เกิดเวลา 7.08 นาฬิกา วันที่ 6 กรกฎาคม 1946 (2489) ดังที่เห็นข้างล่างนี้

จากนั้นเราจะทำอะไรได้บ้างกับกลุ่มธาตุต่าง ๆ และตัวอักษรจีนเหล่านี้ เราจะประหลาดใจว่าเพียงแค่กลุ่มธาตุเหล่านี้ก็สามารถบ่งชี้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ มากมาย ตอนนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์โชคชะตาขั้นพื้นฐานของบุคคลกันทีละขั้น

 

"ธาตุประจำตัว" ขั้นแรกต้องสร้างจุดรวมหลักของทั้งระบบเสียก่อน นั่นคือธาตุประจำตัว จตุสดมภ์แห่งโชคชะตาก็เหมือนกับคนสี่รุ่น สดมภ์ปีแทนปู่ย่าตายาย กึ่งสวรรค์ธาตุไฟหยางคือสัญลักษณ์ของปู่หรือตา ส่วนก้านดินนักษัตรจอธาตุดินแทน ย่าหรือยาย

 

สตมภ์เดือนแทนพ่อและแม่ โดยกึ่งสวรรค์ธาตุไม้แทนพ่อ ส่วนก้านดินนักษัตรมะเมียธาตุไฟแทนแม่

 

 

สดมภ์วันคือเจ้าชะตาและคู่ชีวิตของเจ้าชะตา กิ่งสรรค์ธาตุโลหะหยินแทนเจ้าชะตา หรือ "ธาตุประจำตัว" ก้านดินนักษัตรมะเส็ง ธาตุไฟแทนคู่ชีวิต ดังนั้นธาตุที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดสำคัญในการทำนายโชคชะตาของบุดคลคนนี้คือธาตุโลหะหยิน (辛) บนกิ่งสวรรค์ของสดมภ์วัน

 

สดมภ์ยามคือสัญลักษณ์แทนลูก โดยทั่วไปจะถือว่ากิ่งสวรรค์คือลูกชายส่วนก้านดินคือลูกสาว แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัติในกรณีที่เจ้าชะตามีแต่ลูกสาวหรือมีแต่ลูกชาย ดังนั้นสดมภ์ดังกล่าวจึงเพียงแค่บ่งชี้ความสัมพันธ์ทั่วๆ ไประหว่างลูกกับเจ้าชะตาและคู่ชีวิต กึ่งสวรรค์จะบ่งชี้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างลูกและพ่อซึ่งเป็นเจ้าชะตา ส่วนก้านดินแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกและแม่ซึ่งก็คือคู่ชีวิตของเจ้าชะตา 

 

“ความสัมพันธ์ครอบครัว” การเข้าใจตำแหน่งของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวในชุดจตุสดมภ์นี้ จะทำให้เราสามารถทำการวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชายคนนี้กับครอบครัวของเขาได้ การหาข้อสรุปตามหลักเหตุผลนี้อยู่บนหลักการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธาตุทั้งห้าตามที่บ่งชี้ในวงจรกำเนิดและวงจรทำลาย ดังนั้นจึงควรที่จะจดจำวงจรทั้งสองนี้ให้ขึ้นใจก่อนที่จะอ่านต่อไป

 

เราลองมาดูที่สดมภ์ปีกันก่อน ที่เห็นคือธาตุไฟอยู่บนธาตุดิน เมื่อเราดูตามแนวตั้ง เราจะเห็นว่าธาตุไฟให้กำเนิดธาตุดินที่อยู่ในส่วนก้านดิน ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เป็นปู่หรือตาจะเกื้อหนุนผู้เป็นย่าหรือยาย และเรายังสามารถดูตามแนวนอนได้ด้วย ธาตุไม้หยางบนกึ่งสวรรค์ของสดมภ์เดือนให้กำเนิดธาตุไฟ ซึ่งก็คือกึ่งสวรรค์ของสดมภ์ปีตำแหน่งหนึ่ง และก้านดินของสดมภ์เตือนอีกตำแหน่งหนึ่ง ธาตุไม้หยางแทนพ่อของเจ้าชะตา ดังนั้นลักษณะเช่นนี้จึงบ่งชี้ว่าพ่อของเจ้าชะตา

 

จะเกื้อหนุนทั้งผู้เป็นผู้หรือตาและผู้เป็นแม่ของเจ้าชะตาอย่างมาก เรายังสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ตามแนวนอนระหว่างก้านดินที่สดมร์ปีและสดมภ์เดือนไต้ด้วย ธาตุไฟในสดมภ์เดือนแทนแม่ ซึ่งสนับสนุนลาตุดินที่สดมภ์บีซึ่งแทนย่าหรือยายดังนั้นอย่างน้อยเราก็สามารถบอกได้ว่าแม่ของเจ้าชะตาเป็นผู้ที่น่าเคารพและเกื้อหนุนผู้เป็นย่ำาหรือยาย

 

เราสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชะตากับพ่อแม่ของเจ้าชะตา ธาตุประจำตัวที่ระบุไว้ในกิ่งสวรรค์ของสดมภ์วันคือธาตุโลหะ ซึ่งกำราบธาตุไม้ในสดมภ์เดือน ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าเจ้าชะตาจะไม่เชื่อฟังผู้เป็นพ่อ แต่ก้านดินของทั้งสดมภ์เดือนและสดมภ์ก็วันเป็นธาตุไฟทั้งคู่ซึ่งชนะธาตุโลหะที่เป็นธาตุประจำตัวของเจ้าชะตา ลักษณะเช่นนี้สื่อนัยว่าเจ้าชะตาจะอยู่กายใต้การควบคุมหรืออิทธิพลของผู้เป็นแม่และภรรยา เมื่อดูตามแนวนอนเราจะเห็นว่าก้านดินในสดมภ์เดือนและ

สดมภ์วันนั้นเหมือนกัน คือเป็นธาตุไฟทั้งคู่ ลักษณะเช่นนี้อาจมองได้ว่าเป็นสถานะที่เท่าเทียมกัน  หมายความว่าแม่และภรรยาจะเป็นเหมือนเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานกัน

 

คราวนี้มาดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างสดมภ์วันและสดมภ์ยามกันบ้าง เราจะเห็นว่ากิ่งสวรรค์ของสดมภ์วันคือธาตุโลหะซึ่งเกื้อหนุนกึ่งสวรรค์ของสตมภ์ยามซึ่งเป็นธาตุน้ำ และลักษณะเช่นนี้ยังปรากฎขึ้นในก้านดินอีกด้วย ธาตุไฟของสดมภ์วันเกื้อหนุนธาตุดินของสดมภ์ยาม ดังนั้นสดมภ์วันทั้งหมดจะเกื้อหนุนสดมภ์ยามทั้งตำแหน่งบนและตำแหน่งล่าง ลักษณะเช่นนี้หมายความว่าเจ้าชะตาและคู่ชีวิตจะเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมลูก ๆ มากจนถึงขั้นทำให้เสียเด็กได้

 
Visitors: 168,277