25 ธาตุทั้งห้า รากฐานแห่งความเข้าใจในสุขภาพ

ธาตุทั้งห้า  รากฐานแห่งความเข้าใจในสุขภาพ ระบบจตุสดมภ์แห่งโชคชะตาเป็นระบบที่มีประโยชน์มากในการหาคำตอบและคำอธิบายเรื่องความลี้ลับเกี่ยวกับชีวิตและชะตากรรม นอกจากจะให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคล ทิศทางด้านอาชีพการงาน และแง่มุมด้านชีวิตคู่แล้ว จตุสดมภ์แห่งโชคชะตาช่วยให้เราทำความเข้าใจสภาพทางกายวิภาคและปัญหาทางสุขภาพของเราอีกด้วย เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น

 

หลักของจตุสดมภ์ คือ ธาตุพื้นฐานทั้งห้าธาตุ ได้แก่ โลหะ น้ำ ไม้ ไฟ และดิน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล และร่างกายของเราก็ประกอบด้วยธาตุทั้งห้าเช่นกัน ดังนั้นอวัยวะภายในของเราและทุก ๆ ส่วนของร่างกายจึงสัมพันธ์กับธาตุทั้งห้าและยังถูกควบคุมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธาตุทั้งห้าอีกด้วย ซึ่งก็คือ วงจรกำเนิด และวงจรทำลาย

 

ดังนั้นกลไกและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ จึงสามารถทำความเข้าใจได้ด้วย วงจรกำเนิดและวงจรทำลาย  จตุสดมภ์แห่งโชคชะตาจะเป็นไปตามหลักแห่งความสอดคล้อง และความสมดุล ดังนั้นหากธาตุทั้งห้าในร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่สมดุล เราก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ แต่หากมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นกับธาตุทั้งห้าในร่างกายเราก็จะทำให้เกิดความเจ็บป่วย และโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มักจะสัมพันธ์กับธาตุซึ่งก่อให้เกิดความไม่สมดุล

 

ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องอธิบายคำว่าความไม่สมดุล หากคนคนหนึ่งมีธาตุไฟมากเกินไปถือว่าเป็นความไม่สมดุล ในทางกลับกันหากคนคนหนึ่งมีธาตุไฟน้อยเกินไปในจตุสดมภ์แห่งโชคชะตาก็ถือว่าเป็นความไม่สมดุลอีกเช่นกัน ดังนั้นความไม่สมดุลที่จริงแล้วมีความหมายถึงสองสิ่ง หากคนคนหนึ่งจำเป็นต้องมีธาตุหนึ่งแต่ธาตุนั้นขาดไปแสดงว่าขาดสมดุล หรือหากคนคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีธาตุหนึ่ง แต่ธาตุนั้นมีอยู่มากมายก็ถือว่าไม่สมดุลด้วย และในทั้งสองกรณีนี้ก็จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการขาดธาตุหรือการมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากเกินไป

 

แนวคิดในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธาตุพื้นฐานทั้งห้าเข้ากับร่างกายของเราถูกบันทึกไว้ในตำราของจีนอันทรงคุณค่าที่ชื่อ  "ตำราจักรพรรดิเหลือง" ในตำรานี้ อวัยวะที่สำคัญของเราจะถูกกำหนดเป็นธาตุต่างๆ อย่างชัดเจน ความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างธาตุทั้งห้ากับอวัยวะทั้งห้าที่สำคัญของเราแสดงไว้ดังตารางข้างล่างนี้

 

 
 
 
ดังนั้นความสมดุลและความสอดคล้องระหว่างธาตุทั้งห้าในวันเกิดของเรา ซึ่งก็คือจตุสดมภ์จึงมีความสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตามเราทุกคนล้วนเกิดมาด้วยองค์ประกอบของธาตุที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายเช่นเดียวกับดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน พวกเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาพร้อมกับความไม่สมดุลบางอย่างของธาตุ ความไม่สมดุลนี้เองที่เป็นจุดอ่อนในร่างกายเราและสามารถพัฒนาไปสู่โรคภัยที่สำคัญได้ในกรณีที่ความไม่สมดุลนั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงสดมภ์แห่งโชคบางช่วง นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมจตุสดมภ์จึงช่วยให้เราไม่เพียงแต่จะสามารถสืบจับปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยว่าเมื่อใดที่ปัญหาสุขภาพนั้นจะรุนแรงขึ้นในชีวิตของบุคคลคนหนึ่ง
 
 
 
ยกตัวอย่างเช่น คนคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับมีธาตุไฟที่มากเกินไปอาจมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและโลหิต อย่างเช่น ความดันโลหิตสูงและหัวใจล้มเหลว ในทางกลับกัน หากจตุสดมภ์ของคนคนหนึ่งขาดธาตุไฟ ก็จะพัฒนาไปสู่ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและความดันโลหิตได้เช่นกัน ในกรณีเช่นนี้จะเกี่ยวข้องกับหัวใจอ่อนแอหรือความดันโลหิตต่ำ 
 
เนื่องจากธาตุทั้งห้ามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในวงจรกำเนิดและวงจรทำลาย ความไม่สมดุลของธาตุหนึ่งมักจะนำไปสู่ปัญหาของธาตุอื่นๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น คนคนหนึ่งที่เถิดมาโดยมีธาตุไฟมากเกินไปหมายความว่าเขากำลังขาดธาตุน้ำอย่างแน่นอน ลักษณะเช่นนี้จะนำไปสู่ภาวะไตอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ไฟที่มากเกินไปยังทำลายธาตุโลหะซึ่งสะท้อนให้เห็นในปัญหาที่เกี่ยวกับธาตุโลหะ เช่น โรคผิวหนัง ปัญหาสุขภาพฟัน หรือปัญหาอวัยวะในการหายใจ
 
 
ในทางกลับกัน คนที่ขาดธาตุไฟมักจะมีจุดอ่อนที่ส่วนท้องและกล้ามเนื้อ เนื่องจากมีธาตุไฟไม่เพียงพอในการเกื้อหนุนธาตุดิน
 
วงจรกำเนิดและวงจรทำลายของธาตุทั้งห้ายังทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ด้านหน้าที่ระหว่างอวัยวะต่างๆ อย่างถี่ถ้วน และช่วยให้เราสืบสาวไปถึงต้นตอแห่งโรคภัย
 
ยกตัวอย่างเช่น วงจร 5 ธาตุทำให้เราเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงอาจเกิดจากภาวะไตอ่อนแอ เนื่องจากไตคือธาตุน้ำ และระบบหมุนเวียนโลหิตคือธาตุไฟ ธาตุน้ำของไตมีหน้าที่ในการควบคุมธาตุไฟ ดังนั้นหากไตอ่อนแอ ไฟก็จะอยู่นอกเหนือการควบคุมและจะก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง ด้วยความเข้าใจเช่นนี้เราจึงต้องหาวิธีที่เสริมสร้างไตของเราและทำให้ได้กลับสู่สภาวะแข็งแรงดังเดิมได้ ดังนั้นหากไตมีสุขภาพดี ธาตุไฟก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมและระดับความดันโลหิตก็จะกลับคืนสู่ปกติ
 
 
ในระบบจตุสดมภ์แห่งโชคชะตา ยังสามารถชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามกิ่งสวรรค์และก้านดินได้อีกด้วย สองตารางในหน้าถัดไปนี้แสดงให้เห็นวิธีที่เราสามารถเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้ากับกิ่งสวรรค์และก้านดินที่ปรากฎอยู่ในจตุสดมภ์ของเรา
 
 
 
 
ทั้งสองตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกายกับจตุสดมภ์ไว้โดยละเอียด อย่างไรก็ตามตารางเหล่านี้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ควรยึดความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่บางส่วนก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง
 
ยกตัวอย่างเช่น
ตารางของกิ่งสวรรค์ที่สัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ของร่างกายจากศีรษะถึงเท้านั้นน่าสนใจมาก เราจะเห็นว่าธาตุไม้หยางคือส่วนศีรษะ ในปี 2004 (2547) ธาตุไม้หยางอยู่บนนักษัตรวอกธาตุโลหะ ดังนั้นปี 2004 (2547), แสดงให้เห็นไม้ที่ถูกตัดด้วยขวานโลหะ และปีนั้นเป็นปีที่น่ากลัวจริง ๆ เมื่อผู้ก่อการร้ายลักพาตัวผู้คนในอิรัคและตัดหัวของคนเหล่านั้น ในปี 2005 (2548) เป็นปีที่ธาตุไม้หยินอยู่บนนักษัตรระกาธาตุโลหะ ธาตุไม้หยินถูกโจมตีจากธาตุโลหะ ในปีนี้เราจึงเห็นว่ามีผู้คนมากมายประสบปัญหาที่
คอและหลัง และเมื่อเดินตามกฎดังกล่าว เราจะพบว่าปี 2006 (2549) เป็นปีที่ผู้คนมากมายได้รับทุกข์จากการบาดเจ็บที่ไหล่ เนื่องจากปี 2006 (2549) เป็นปีของธาตุไฟหยางบนนักษัตรจอธาตุดิน
 
แง่มุมที่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบอยู่ที่ตารางแรกที่แสดงให้เห็นว่าธาตุพื้นฐานทั้งห้าสัมพันธ์กับอวัยวะภายในที่เป็นที่มาโดยทั่วไปของปัญหาสุขภาพทั้งหลาย
 
ในบทต่อไปเราจะมาทำความรู้จักวิธีที่จะนำความรู้เรื่องธาตุพื้นฐานทั้งห้ามาใช้ในการอธิบายโรคภัยไข้เจ็บประเภทต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพที่ดี
 
Visitors: 168,277