18 ผู้คนรอบตัวเราในแง่ของธาตุ

จตุสดมภ์คือสัญลักษณ์แทนคนสี่รุ่น โดยมีสดมภ์ปีแทนปู ย่า ตา ยาย สดมภ์เดือนแทนพ่อแม่ สดมภ์วันคือเจ้าตัวและคู่ชีวิต และสดมภ์ยามคือลูก

 

ดังนั้นแต่ละตำแหน่งในจตุสดมภ์ของเราจึงเป็นตัวแทนของญาติพี่น้องในชีวิตเรา และตำแหน่งเช่นนี้เราเรียกว่าเรือน ยกตัวอย่างเช่น สดมภ์ปีคือเรือนของปู่ ย่า ตา ยาย สดมภ์เดือนเป็นเรือนของพ่อและแม่ ก้านดินของสดมภ์วันคือเรือนของคู่ชีวิด เป็นต้น

 

เรือนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของธาตุประจำตัวกับบุคคลที่จำเพาะเจาะจงในชีวิตของคนคนนั้น หากสดมภ์วันของคนคนหนึ่งเปืนธาตุไม้อยู่บนธาตุน้ำ แสดงว่าคู่ชีวิตของเจ้าชะตาจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างมากหากเป็นสดมภ์วันที่ธาตุไม้อยู่บนธาตุโลทะ ตีความได้ว่าคู่สมรสของเจ้าชะตาจะอยู่เหนือกว่าเจ้าชะตา ในทางเดียวกันเรายังสามารถใช้ความสัมพันธ์เรื่องธาตุระหว่างเรือนใด ๆ ก็ตามกับธาตุประจำตัวได้เพื่อที่จะประเมินความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับพ่อของเจ้าชะตา หรือความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับลูกของเจ้าชะตา เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม การตีความเรือนต่าง ๆ ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของคนอื่น ๆ ที่มีต่อชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างเต็มรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น หากเราเห็นสดมภ์วันของคนคนหนึ่งเป็นธาตุไม้อยู่บนธาตุน้ำ และถ้าธาตุไม้นั้นอ่อนแอและจำเป็นต้องมีน้ำมาเกื้อหนุน เราสามารถสรุปได้ว่าคนธาตุไม้คนนี้จะแต่งงานกับภรรยาที่ช่วยเกื้อหนุนเขา แต่ถ้าเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ หรือบางที่เขาอาจอยากจะรู้ว่าเขาจะได้แต่งงานหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งเขาจะต้องแต่งงานกี่หน หรือเขาได้แต่งงานแต่อยากรู้ว่าจะมีโอกาสหย่าร้างกันในอนาคตหรือเปล่า การที่จะตอบคำถามเหล่านี้ การดูที่เรือนของคู่สมรสอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ แต่ตอนนี้จำเป็นจะต้องแนะนำหลักการใหม่ในการประเมินในรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของคนอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเราด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงมีระบบที่แสดงแต่ละบุคคลเหล่านี้ในแง่ของธาตุต่างๆ

 

เรามีธาตุที่แทนสามีและเรายังมีธาตุที่แทนภรรยา การเข้ามาของธาตุภรรยาจะบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะได้แต่งงาน การปะทะกันและโทษทัณฑ์ หรือ ด้านที่ไม่ดีที่เกิดกับธาตุของภรรยาจะสื่อถึงปัญหาวุ่นวายในชีวิตสมรส หลักการเดียวกันนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคนอื่น ๆ ในชีวิตเราด้วย เรายังมีธาตุที่เป็นตัวแทนของพ่อ แม่  ลูก ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ธาตุเหล่านี้ปรากฎขึ้นในสดมภ์แห่งโชค หรือในปี เดือน และวันใด ๆ เราสามารถตีความธาตุเหล่านี้ในฐานะที่เป็นสารที่บ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคนคนนั้น

 

การสรุปธาตุที่เป็นตัวแทนของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานั้นง่ายมาก เพราะเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของการหาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผลจากวงจรกำเนิดและวงจรทำลายของธาตุทั้งห้า

 

เราลองมาดูตัวอย่างของบุคคลที่ธาตุประจำวันเกิดเป็นธาตุไม้ ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีที่เราสรุปธาตุต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของบุคคลที่สัมพันธ์กับตัวเขา

 

เราจะสรุปความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไร ประการแรกคือหากคนคนนี้เป็นคนธาตุไม้ ผู้เป็นแม่จะเป็นธาตุที่ให้กำเนิดสำหรับเขา ดังนั้นแม่คือน้ำ ต่อมาในส่วนของคู่ชีวิตสำหรับผู้ชายคือผู้ชายชนะผู้หญิง ดังนั้นภรรยาสำหรับผู้ชายธาตุไม้คือดิน เนื่องจากไม้ชนะดิน สำหรับผู้หญิงจะเป็นตรงกันข้าม ผู้หญิงจะต้องถูกกำราบโดยผู้ชาย ดังนั้นสามีสำหรับผู้หญิงธาตุไม้คือธาตุโลหะ เนื่องจากผู้หญิงธาตุไม้จะถูกกำราบโดยธาตุโลหะ

 

สำหรับการสรุปธาตุของพ่อจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนมากขึ้น ประการแรก เราเข้าใจแล้วว่าแม่คือน้ำ จากนั้นพ่อคือผู้ชายที่ชนะแม่ จึงเป็นธาตุดิน  เนื่องจากดินคือธาตุที่ชนะธาตุน้ำ

 

สำหรับลูกจะมีความแตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ทั้งนี้เนื่องจากผู้หญิงเป็นผู้ให้กำเนิด ไม่ใช่ผู้ชาย ดังนั้นสำหรับผู้หญิงธาตุไม้ ง่ายๆ คือธาตุไม้สร้างธาตุไฟ ดังนั้นไฟจึงแทนลูกสำหรับผู้หญิงธาตุไม้ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ชายจะมีความสัมพันธ์ไม่โดยตรงนัก ผู้ชายไม่ได้ให้กำเนิดลูก เพราะส่วนนี้เป็นหน้าที่ของภรรยา ดังนั้นเนื่องจากภรรยาสำหรับผู้ชายธาตุไม้คือธาตุดิน ลูกสำหรับผู้ชายธาตุไม้จึงเป็นธาตุโลหะ เนื่องจากธาตุดินผลิตธาตุโลหะ

 

ด้วยตรรกะดังกล่าว จะเห็นว่าที่จริงแล้วเราสามารถสรุปธาตุของคนทุกประเภทที่มีความสัมพันธ์กับเรา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนคนนั้นเป็นคนธาตุไม้ ธาตุอะไรเป็นธาตุสำหรับพ่อตาของเขา เราสามารถสรุปได้ด้วยวิธีนี้ ประการแรก สำหรับผู้ชายธาตุไม้ ภรรยาเป็นธาตุดิน เนื่องจากไม้ชนะดิน จากนั้นแม่ของภรรยาคือธาตุไฟ เพราะไฟสร้างดิน หากแม่ยายเป็นธาตุไฟพ่อตาจะต้องเป็นผู้ชายที่ชนะแม่ยาย ดังนั้นสำหรับผู้ชายธาตุไม้ ธาตุของพ่อตาคือธาตุน้ำ

 

เราได้ใช้ผู้ชายและผู้หญิงธาตุไม้เป็นตัวอย่างกันไปแล้ว เรายังสามารถนำหลักการเดียวกันนี้มาใช้ในการสรุปหาความสัมพันธ์เช่นนี้กับธาตุประจำตัวอื่นๆ ได้

 

การเข้าใจธาตุของผู้คนที่อยู่รอบตัวเรานับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์โชคชะตาของเรา ทั้งนี้เนื่องจากเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ทุกๆ คนบนโลกใบนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และเรามักจะใส่ใจคนที่อยู่รอบตัวเรา ดังนั้นเวลาที่ให้คำปรึกษา คนที่เป็นภรรยาจึงมักจะถามเกี่ยวกับสามี แม่ก็มักจะถามเรื่องลูก เป็นต้น และหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็สืบเนื่องมาจากความสับพันธ์ที่มีกับคนอื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่เราทุกคนสนใจกัน ดังนั้นการได้รู้เกี่ยวกับธาตุของภรรยาและสามีจึงมีประโยชน์เป็นพิเศษ

 

ต่อไปนี้เป็นจตุสดมร์ของแจ็คเกอลีน โอนาสซิส

แจ็คเกอลีน โอนาสซิส

28 กรกฎาคม 1929 (2472)

ทุกๆ คนรู้ว่าเธอผ่านการสมรสที่สำคัญสองครั้งกับสามีผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นมาก เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีจอห์น เคนเนดี้ เมื่อเธออายุยังน้อย และเมื่อเธอมีอายุมากขึ้น เธอได้แต่งงานกับนักธุรกิจชาวกรีกผู้เป็นเจ้าของธุรกิจเดินเรือตระกูลโอนาสซิสจตุสดมภ์ของเธอบ่งชี้สิ่งเหล่านี้ให้เราอย่างเห็นได้ชัด เธอเป็นผู้หญิงธาตุไม้ ดังนั้นธาตุของสามีเธอจึงเป็นธาตุโลหะ ธาตุโลหะปรากฎอยู่ในกิ่งสรรค์ของจตุสดมภ์ของเธอถึงสองตำแหน่ง อันหนึ่งอยู่ที่สดมภ์เดือน ส่วนอีกอันอยู่ที่สดมภ์ยาม ธาตุโลหะ ที่อยู่ในสดมภ์เดือนคือจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สามีคนแรกของเธอ และธาตุโลหะที่อยู่ในสดมภ์ยามคือโอนาสซิส สามีคนถัดมา

 

จตุสดมภ์ของราชสกุลก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิคที่แสดงให้เห็นธาตุที่มีความสัมพันธ์กันเช่นนี้ เราลองมาดูจตุสดมภ์ต่อไปนี้ซึ่งเป็นของเจ้าหญิงไดอาน่ากัน

เจ้าหญิงไดอาน่า

1 กรกฎาคม 1961 (2504)

เจ้าหญิงไดอาน่าทรงเป็นสุภาพสตรีธาตุไม้เหมือนกับแจ็คเกอลีน โอนาสชิส พระสวามีของพระองค์ทรงเป็นธาตุโลหะเช่นกันพระองค์ทรงมีธาตุโลหะปรากฎขึ้นในกิ่งสวรรค์ของสดมภ์ปี ธาตุโลหะนี้คือพระสวามีของพระองค์ซึ่งก็คือเจ้าชายชาร์ลส์ และเช่นเดียวกับจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และโอนาสซิส พระสวามีของพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าชายชาร์ลส์จะทรงแสดงตนอย่างโดดเด่นในโชคชะตาของเจ้าหญิงไดอาน่า ธาตุโลหะซึ่งปรากฏขึ้นในสดมภ์ปีนี้ยังบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอภิเษกสมรสอีกด้วย

 

โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถแบ่งจตุสดมภ์ออกเป็นช่วงชีวิตของบุคคลโดยคร่าวๆ ได้เป็นสี่ช่วง

=สดมภ์ปีคือช่วงวัยเด็กก่อนอายุ 20 ปี

=สดมภ์เดือนคือช่วงอายุประมาณ 20 ถึง 35 ปี

=สดมภ์วันอยู่ในช่วงอายุประมาณ 35 ถึง 50 ปี

=จากนั้นคือสดมภ์ยามซึ่งเป็นช่วงหลังอายุ 50 ไปจนถึงสิ้นสุด

 

ในจตุสดมภ์ของเจ้าหญิงไดอาน่าธาตุโลหะของพระสวามีปรากฎขึ้นในสดมภ์ปีสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหญิงไดอาน่าทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสในช่วงต้นของพระชนมายุของพระองค์ และก็เป็นความจริงที่พระองค์ทรงอภิเษกกับเจ้าชายชาร์ลส์เมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง 18 ชันษาเท่านั้นเอง

 

เรายังสามารถตรวจสอบสดมภ์แห่งโชคเพื่อสืบหาว่าเมื่อใดที่สามีจะเข้ามาและเมื่อใดที่คนคนหนึ่งจะได้แต่งงานอีกด้วยเรายังสามารถสืบหาได้แม้กระทั่งว่าชีวิตแต่งงานนี้จะยั่งยืนต่อไปได้นานแค่ไทนด้วยการตรวจสอบธาตุของสามี เมื่อดูที่สดมภ์แห่งโชคของเจ้าหญิงไดอาน่า เราจะเห็นธาตุโลหะปรากฎอยู่ในสดมภ์แห่งโชคของพระองค์ในช่วงพระชนมายุ 12 ถึง 21 ชันษา และช่วงพระชนมายุ 22 ถึง 31 ชันษา แต่เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 32 ชันษา ในสดมภ์แห่งโชคของธาตุดินที่อยู่บนธาตุดิน ธาตุโลหะก็หายไป ซึ่งหมายความว่าโชคของพระองค์กับพระสวามีสิ้นสุดลงเมื่อถึงพระชนมายุนี้ ดังนั้นในปี 1993 (2536) เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 32 ชันษา พระองค์ทรงประกาศหย่าร้างกับเจ้าชายชาร์ลส์

 

เรามาตรวจสอบจตุสดมภ์ของเจ้าชายวิลเลียมดูบ้าง การญเสียพระมารดาที่น่าเศร้าในปี 1997 (2540) ถือเป็นเหตุการณ์ สำคัญในชีวิตของพระองค์ เราสามารถคาดได้ว่าสัญญาณที่บ่งชี้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องปรากฎอยู่ในจตุสดมภ์ของพระองค์ด้วย ต่อไปนี้คือจตุสดมภ์ของเจ้าชายวิลเลียม

เจ้าชายวิลเลียม

21 มินายน 1982 (2525)

เช่นเดียวกับพระมารดาของพระองค์ เจ้าชายวิลเลียมทรงเป็นคนธาตุโลหะ และหากเราต้องการหาธาตุที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระมารดาของพระองค์ ก็จะต้องเป็นธาตุน้ำซึ่งปรากฏขึ้นในจตุสดมภ์ของพระองค์

 

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ธาตุต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในสดมภ์ปีของบุคคลจะบ่งบอกสัญญาณของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวัยเด็ก ดังนั้นธาตุน้ำที่ปรากฎขึ้นในสดมภ์ปีของเจ้าชายวิลเลียมจึงบ่งบอกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพระมารดาของพระองค์เมื่อเจ้าชายยังทรงพระเยาว์ เราลองมาตรวจดูสถานะของธาตุน้ำนี้กัน ธาตุน้ำนี้ค่อนข้างอ่อนแรงเนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยธาตุไฟและธาตุดิน ทั้งสองธาตุนี้เป็นอริกับธาตุน้ำ ลักษณะเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าพระมารดาของพระองค์อยู่ในสภาวะที่คับขันและอันตราย เพียงแค่มีธาตุไฟและธาตุดินเพิ่มเข้ามาก็สามารถทำลายธาตุน้ำนี้ได้แล้ว และสดมภ์แห่งโชคช่วงแรกของเจ้าขายวิลเลียมก็เป็นธาตุไฟและธาตุดินเสียด้วย สิ่งนี้เพิ่มอันตรายให้แก่ธาตุน้ำซึ่งก็คือเจ้าหญิงไดอาน่า และในที่สุด

 

เมื่อช่วงวิกฤตปี 1997 (2540) มาถึง ซึ่งเป็นปีของธาตุไฟหยินบนนักษัตรฉลูธาตุดิน นี่เป็นอีกครั้งที่ปีธาตุไฟและธาตุดินโจมตีธาตุน้ำ ยิ่งกว่านั้น ธาตุไฟหยินของปี 1997 (2540) ได้เข้ามารวมความสัมพันธ์กับธาตุน้ำหยางในสดมภ์ปีของเจ้าชายวิลเลียบดังที่กล่าวไว้ในตอนก่อนนี้ เกี่ยวกับกิ่งสวรรค์ที่สอดประสานกัน การสอดประสานกันอาจมีความหมายถึง "การพรากจาก" ดังนั้นธาตุไฟหยินของปี 1997 (2540) จึงพรากพระมารดาของพระองค์ไป

 

 

 

Visitors: 168,277